Victoria

drukuj

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu oraz współprzetwarzaniu danych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH (W PRZYPADKU WSPÓŁADMINISTROWANIA DANYMI)

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Współadministratorów

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

1.   Współadministratorzy danych osobowych

Następujące organizacje wspólnie są administratorami Twoich danych osobowych Pierwszy: VICTORIA CENTER S.C. Wioletta Kotarba-Kolber, Piotr Kolber,

z siedzibą we Wrząsowicach, 32-040, ul. Spacerowa 8 - Współadministrator

Drugi: VICTORIA CENTER Piotr Kolber z siedzibą we Wrząsowicach, 32-040,

ul. Spacerowa 8 - Współadministrator                             

 

Dalej zwiemy je łącznie Współadministratorami.

 

2.      Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami

W ramach umowy o powierzeniu przetwarzania dancyh zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że:

a)   Współadministratorzy są odpowiedzialni za należyte wykonanie obowiązku informacyjnego na prowadzonych przez siebie stronach internetowych.

b)   Współadministratorzy są odpowiedzialni za umożliwienie Ci wykonywania Twoich praw. Niezależnie od tego ustalenia możesz wykonywać swoje prawa również wobec nas.

c)   Treść umowy oraz zakres przetwarzanych danych jest objęty treścią umowy

3.       Punkt kontaktowy

Ustanowiliśmy wspólny punkt kontaktowy, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: biuro@victoriacenter.pl

telefon: 501 227 393; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt I powyżej.

 

                                      Cele i podstawy przetwarzania

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

1.    Administrator danych osobowych:

My, VICTORIA CENTER S.C. WIOLETTA KOTARBA-KOLBER,PIOTR KOLBER, Z SIEDZIBĄ WE WRZĄSOWICACH, ul. Spacerowa 8, 32-040, oraz VICTORIA CENTER Piotr Kolber, Z SIEDZIBĄ WE WRZĄSOWICACH, ul. Spacerowa 8, 32-040 jesteśmy Administratorami Twoich danych osobowych na podstawie umowy o współdziałaniu z dnia 25.05. 2018r.

2.     Inspektor Ochrony Danych:

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw telefonicznie – 501 227 393, lub pod adresem biuro@victoriacenter.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

 

3.       Cele i podstawy przetwarzania

      w celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO[1]):

      w celu zawarcia umów, na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

      w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami

umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

      w celu spełnienia obowiązku informacyjnego dla jednostek samorządu publicznego oraz właściwej sprawozdawczości, w tym przekazywania danych do systemów informacji administracji publicznej i Ministerstwa Edukacji na podstawie przepisów ogólnych tj. rozporządzeń oraz uchwał Rady Miejskiej.

      w celu realizacji obowiązku prawnego związanego z zatrudnieniem oraz wynagrodzeniem za pracę i odprowadzeniem składek od wynagrodzeń na podstawie przepisów i ogólnych, rozporządzeń.

      w celach informacyjnych związanych z uzyskiwaniem dotacji podmiotowych lub subwencji oraz właściwego ich rozliczenia na podstawie przepisów ogólnych.

      w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

      w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

      w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

      w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w zakresie określonym przeprowadzoną przez nas i udokumentowaną analizą prawnie uzasadnionego interesu;

4.       Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy [należy podać, gdy dane zebraliśmy nie od osoby, której dotyczą - art. 14.1.d. RODO]

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

Podstawowe dane identyfikacyjne

Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne

Elektroniczne dane identyfikacyjne

Finansowe dane identyfikujące

Informacje o środkach finansowych

Zobowiązania oraz wydatki

Wypłacalność

Pożyczki, hipoteki, linie kredytowe

Szczegóły polisy ubezpieczeniowej

Transakcje finansowe

Czynności służbowe

Umowy oraz ugody

Zezwolenia

Szczegóły dotyczące wyznania (nauka religii ilub etyki)

Szczegóły dotyczące zdrowia (zwolnienia uczniów, orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych, zwolnienia lekarskie pracowników)

Status służby wojskowej

Funkcje społeczne

Reklamacje, incydenty oraz wypadki

Wyróżnienia

Dane psychologiczne

Małżeństwo lub inna forma związku

Historia małżeństw

Szczegóły dotyczące innych członków rodziny lub domowników

Sposoby spędzania czasu oraz zainteresowania

Informacje prawne dotyczące podejrzeń

Informacje dotyczące skazań i wyroków.

Dane dotyczące zamieszkania oraz zameldowania

Dane dotyczące zdrowia fizycznego (dotyczy uczniów)

Dane dotyczące zdrowia psychicznego (dotyczy uczniów)

Dane dotyczące ryzykownych sytuacji oraz zachowań

Edukacja i szkolenia

Zawód i zatrudnienie

Aktualne zatrudnienie

Rekrutacja

Zakończenie pracy

Kariera

Nieobecności oraz przestrzeganie porządku pracy

Medycyna pracy

Wynagrodzenie

Organizacja pracy

Oceny

Szkolenie na stanowisko

Dane uwierzytelniające, poziomy uprawnień

Korzystanie z technologii

Dane dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego

Nagrania wideo

Wizerunek

Obszary monitoringu wizyjnego

5.     Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:

- Jednostki administracji Publicznej

- Księgowość

- Firmy informatyczne

- Organy policji

- Pogotowie Ratunkowe

- Organy Nadzoru budowlanego

- Jednostki zależne od ministerstwa edukacji

- Windykacja

- Jednostki nadzoru sanitarnego

- Biura Podróży w celu organizacji wypoczynku Dzieci i Młodzieży

 

6.       Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7.         Okres przechowywania danych

Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowywane są przez okres dwóch lat lub okres wynikający z przepisów ogólnych dotyczących (podatków, zatrudnienia, archiwizacji niektórych danych)

1.     Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy i jej rozliczenia przetwarzamy do chwili uregulowania i uznania braku wzajemnych roszczeń.

2.     Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

8.          Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c)     prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

d)    ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadku braku przeciwskazań wynikających z odrębnych przepisów..

e)     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f)      prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi

g)     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

h)     prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: biuro@victoriacenter.pl, lub zadzwoń pod numer: 501 227 393. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

9.       Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest:

       wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy o systemie oświaty, kodeksu pracy, ustawy żłobkowej i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

       warunkiem zawarcia umowy

       dobrowolne

Jeżeli nie podasz danych:

       możemy odmówić zawarcia umowy

       możemy dochodzić odszkodowania lub odmówić naszego świadczenia

        

10.    Informacja o źródle danych

Twoje dane zbieramy w czasie rekrutacji w formie pisemnej, na podstawie formularzy i arkuszy wymagających pisemnego podpisu. W przypadku uzyskania danych na drodze elektronicznej Administrator zobowiązuje się do przechowywania i przewarzania tak uzyskanych danych zgodnie z zasadami określonymi w RODO.

W przypadku konieczności lub obowiązku przekazywania Twoich danych osobowych do instytucji lub firm zewnętrznych Administrator określa swoją odpowiedzialność wyłącznie w czasie ich przekazania i nie ponosi odpowiedzialności za ich dalszą analizę.[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

 

do góry

Kontakt

Victoria Center
ul. Spacerowa 8
32-040 Wrząsowice

Tel. kom. 501-227-393
biuro@victoriacenter.pl
www.victoriacenter.pl